Ny ejer
Love og vedtægter
Møder
Sager
Bestyrelse
Grundejerforeningen Ågerup By
Kalender
Links
Generalforsamling 28. april 2010

 

Forside

Dagsorden - med referat - i henhold til vedtægterne:

Se regnskabet 2009 her.
- og regnskab 2008 her.

Som optakt til generalforsamlingen kom ingeniør Claus Andersen med et meget interessant indlæg, der omhandlede fugt- og rådskader, og hvordan man undgår skaderne. Claus henviste til en hjemmeside, som du Googler ”Pas på dit hus”, hvor mange af de ting, der blev gennemgået, står beskrevet.

1. Valg af dirigent.
Til dirigent blev Otto Jensen valgt
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var blevet lovligt indkaldt iflg. foreningens vedtægter.

2. Formandens beretning for 2009
Denne indkaldelse er uddelt til alle husstande i foreningens område.
Beretning. Vi har arbejdet videre med forslag om legeplads overfor Brugsen fra forrige års generalforsamling og er nu så langt at kommunen har legepladsen inde i deres planlægning for 2010. I det forgangne år har vi brugt en del kræfter på det store gravearbejde der var i byen ifm. at elkablerne blev lagt i jorden. Efter adskillige rykkere blev hullerne dækket til i starten af november.

Vi har fortsat landsbysamarbejdet. I efteråret holdt vi i fællesskab et borgermøde om trafiksikkerhed som optakt til kommunalvalget. Tre lokale byrådskandidater stillede op for at fortælle hvad de vil gøre for borgernes sikkerhed i trafikken og for miljøet i landsbyerne. Ca. 40 borgere var mødt frem, og der udspandt sig en livlig debat. Der blev spurgt ind til busser, cykelstier, hastighed, effekter af den kommende motorvej og hvordan vi får liv i landsbyerne.

I februar holdt grundejerforeningen et offentligt møde med politiets forebygningstjeneste og den lokale landbetjent. Ca. 25 borgere var mødt frem og fik besked om hvordan man kan passe på sit eget og naboens hus. Du kan læse mere på www.stopindbrud.dk og se om dit hus er sikkert.

Endelig har vi fået opbygget en hjemmeside på www.aagerup-by.dk. Her kan du se vores vedtægter, hvem der sidder i bestyrelsen, hvilke sager vi arbejder med og læse om vores arrangementer. Der er også et link hvor du kan sende bestyrelsen en besked til hvis du vil have besked om fremtidige arrangementer o.lign.via e-post.

Vores lokale supermarked, ”Brugsen”, er som bekendt i vanskeligheder. Det er meget afgørende for lokalmiljøet at bevare et supermarked i byen. Vi vil derfor foreslå andre foreninger i nærområdet en fælles kampagne. ”Støt dit lokale supermarked” eller noget i den stil.


Udover den skrevne beretning, blev det nævnt, at der fra kommunens side ikke var penge til renovering af de resterende fortove med undtagelse af Højgårdsvej, da grundejerforeningens bestyrelse mener, at dens fortove er i den værste forfatning, og det er den strækning, hvor der er mest gående trafik.
Under behandlingen af formandens beretning blev der fra salen anmodet om, at bestyrelsen pressede på overfor teknisk udvalg i Roskilde, hvad angår cykelstier til Roskilde.
Endvidere er der i forbindelse med landsbysamarbejdet planer om at arrangere cykeludflugter for at se, hvilke stier der er brugbare på nuværende tidspunkt.

3. Regnskab for 2009
Claus Andersen fremlagde regnskabet, der blev godkendt af forsamlingen.

4. Indkomne forslag. (Forslag der ønskes behandlet må være formanden i hænde senest 6 dage før generalforsamlingen).
Der var ikke indkommet nogen forslag.

5. Valg af formand.
På valg er Jens Pedersen
Som formand blev Jens Pedersen genvalgt.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
På valg er: Birte Fog – modtager ikke genvalg.

Valgt til bestyrelsen blev John Nielsen, Kildemosevej 18, tlf. 4678 7327, mobil 2072 3142
Mail: j.nielsen@firma.tele.dk


7. Valg af 2 suppleanter
Valgt til supleanter : Peter Johannsen, Krogager 6, tlf. 4678 7246, mobil 2015 9646
Mail: peterj@post11.tele.dk, og
Elinor Nielsen, Kirkevænget 4, tlf. 4678 7311, mobil 6179 7311

8. Valg af 2 revisorer.
Valg af revisorer: Lisbeth Warming og Otto Jensen blev genvalgt

9. Fastsættelse af indskud og årligt kontingent.
Der vedlægges opkrævning for 2010, kr. 40,00 pr. husstand. Pengene kan indbetales ved at bruge det vedlagte girokort eller ved at aflevere en kuvert i kassererens postkasse, Højgårdsvej 15, med beløbet og oplysning om navn og adresse. Bestyrelsen indstiller at kontingentet for 2011 fastsættes til kr. 50.00 pr. år.

Forhøjelse af kontingent 2011 til 50.00 kr. blev godkendt af forsamlingen.

10. Eventuelt.
Trine Hartmann er træt af at hundefolket ikke fjerner ekskrementerne
efter deres hunde og spurgte om muligheden for affaldsspande opsat
på de grønne områder til opsamling af dog´s bag evt. med poser på.

Ib Nielsen, Kildemoseudv., havde fået at vide fra Ågerupvænge afd.1, at de ikke ønsker bænken sat op ved søen igen, da de er bange for, at det bliver et samlingspunkt for uheldige elementer. Hvad angår affald er der også her store problemer.

Brugsens situation blev beskrevet af formand, Leif Druedahl. Det var ikke udelukkende lyse udsigter, så der blev spurgt efter gode ideer.
Der blev diskuteret forskellige tiltag for at støtte vores ”Brugsforening”. Dirigenten oplæste § 2 i foreningens vedtægter – formålsparagraffen, og gjorde efterfølgende opmærksom på, at den naturligvis kunne ændres. Andre mente dog godt at en indsats til støtte for et væsentligt element i lokalmiljøet ville kunne forsvares. Bestyrelsen vil gå videre med at sondere interessen blandt andre foreninger i lokalområdet.

Generalforsamlingen sluttede kl. 21.45, og der var fremmødt 42 personer.


RETUR TIL MØDER