Ny ejer
Love og vedtægter
Møder
Sager
Bestyrelse
Grundejerforeningen Ågerup By
Kalender
Links
Møder

 

ForsideBeslutningsreferat fra bestyrelsesmødet den 26. maj 2015 hos Hanne Ytting.

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:
Næstformand: Lars Roark
Kasserer: Peter Hartmann

Næste møde: Onsdag d. 2. september hos Karina H.B. Jensen.Indvielse af Kildemosesporet
– et nyt Spor i Landskabet


Lørdag den 24. Maj 2014 kl. 13


Borgmester Joy Mogensen klipper snoren
Indvielsen sker ved starten af sporet nær Ågerupvej 55AProgram


12.45 Lars Grand underholder på harmonika.

13.00 Velkomst. Jens Pedersen, formand for Grundejerforeningen Ågerup By.

13.05 Borgmester Joy Mogensen, Roskilde, indvier sporet.

13.10 Start på motionsløb: 1,5 km for børn og voksne, og 5 km for de mere hærdede. Alle er velkomne til at løbe med – tilmelding er ikke nødvendig, og der er ikke tidstagning. Bemærk ujævnt underlag på enkelte markveje og stier. Arrangør: Gundsølille Skytte Gymnastik og Idrætsforening, www.gsgif.dk

13.15-13.25 Start på guidede ture (1,5 km).

Du er også velkommen til selv at gå turen i dit eget tempo.

Spejderne laver en quiz du kan løse undervejs. Vi byder på en grillet pølse og en vand eller øl på ruten.

Arrangementet slutter kl. 15. Husk praktisk fodtøj. Hunde skal være i snor. Venlig hilsen Grundejerforeningen Ågerup By, www.aagerup-by.dk Egnshistorisk Forening i Gundsø


Se større kort her.

Kildemosesporet ligger ca. 7 km NØ for Roskilde. Du kan parkere ved kirken eller tage bus 358 eller 216.

Tak

Oprettelsen af Kildemosesporet er støttet af Spor i Land-skabet og Nordea. KFUM-Spejderne, Bolund og Roskilde Kommune har hjulpet med at nedgrave pæle. Sidst, men ikke mindst, skal der lyde en stor tak til de involverede lodsejere for stor samarbejdsvilje.

Projekt „Spor i Landskabet“ åbner markerede spor i hele landet.


Projektet har følgende samarbejdspartnere: Danmarks Naturfredningsforening · Dansk Skovforening · Friluftsrådet · Kommunernes Landsforening · Landbrug & Fødevarer · Landdistrikternes Fællesråd · Naturstyrelsen.

Støttet af Nordea-fonden og Miljøministeriet.

WWW.SPOR.DKEngelsød - bregne, vokser i stengærdet langs stien.

Hvad er Kildemosesporet?
Kildemosesporet vil øge adgangen til naturen for lokalbefolkningen og give nogle oplevelser, man ikke har mulighed for i et parcelhuskvarter. Samtidig får man mulighed for at følge årets gang på marker og markveje, både i landbruget når der sås, høstes og pløjes og i naturen der også følger årstiden og hvor fugle, dyr og planter følger deres årsrytmer. Og man kan få en god fortælling med hjem om vores fælles forhistorie. Sporet vil binde eksisterende stisystemer sammen. Derved øges mulighederne for at skabe en rundtur markant, hvilket vil øge befolkningens brug af stierne til gavn for sjæl og legeme.

Ib Nielsens præsentation af Kildemosesporet ses her.

Formandens præsentation ses her.

Hvem står bag sporet?
Bag sporet står Grundejerforeningen Ågerup By og Egnshistorisk Forening i Gundsø. Roskilde Kommune har bidraget med tilsagn om at vi må benytte den eksisterende cykelsti ml. Gundsølille og Hvedstrup og opstille skilte langs cykelstien. Endvidere har kommunen givet tilsagn om at de vil sørge for opsætning af en række af de pæle der skal markere ruten, nemlig dem hvor man kræver at en professionel entreprenør medvirker. Resten sørger de lokale spejdere for.


 

Referat af bestyrelsesmøde i Ågerup By d. 8. maj 2014Generalforsamling 10. april 2014

Indkaldelse
Referat.

 

Bestyrelsesmøde 10 sept. 2013
Referat.

 

Ekstraordinær Generalforsamling 16. maj 2013
Indkaldelse.
Referat.

Generalforsamling 18. april 2013
Indkaldelse.
Referat.
Forslag til ændring af vedtægter.
Se regnskab her

 

Generalforsamling 26. april 2012
Indkaldelse og regnskab her.
Referat.

Referat fra bestyrelsesmødet den 9. maj 2011 hos bestyrelsesformanden.

Afbud: Lars Roark

Fremmødte: Jens Pedersen, formand, John Nielsen, Ellinor Nielsen, Lene Johansen, Peter Johannsen (ref.)

1. Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen:
Bestyrelsesformand: Jens Pedersen
Kasserer: Claus Andersen
Hjemmeside, it, buslinier: Lars Roark
Bestyrelsesmedlemmer: John Nielsen, Peter Johannsen
Suppleanter: Ellinor Nielsen, Lene Johansen.

2. Referat:
Referatskrivningen fra bestyrelsesmøderne går på omgang. Denne gang laver Peter Referat.

3. Opsamling af opgaver fra generalforsamlingen:
Antenneforening: Bestyrelsen drøftede muligheden for at antenneforening og kom til denne konklusion, at en ny antenneforening næppe vil være lønsom i forhold til det store udbud af kabel- og satellit-tv, der findes i dag.

Periodisk overløb af kloaknettet ved Kildemosesøen: John kontakter kommunen for at få læst problemet.

Vej reparationer: Jens fortsætter kontakten med kommunen

Fartsdæmpere – Gundsølillevej og Skovdalen: Dette er blevet afvist af kommunen pga. økonomi og, at kommunen ikke mener, at der er et problem med farten på de 2 veje. Jens kontakter kommunen med henblik på at få opsat fartmålere.

Muligheder for at vælge 14-dages tømning af husholdningsaffald: Jens kontakter kommunen for at få denne mulighed med i næste udbud af dagrenovationsopgaven i kommunen.

Postkasser: Alle postkassen skal flyttes ud til off. vej inden den 1. jan 2012. Peter undersøger, om grundejerforeningens medlemmer kan få rabat på postkasser/flytning af postkassen.

Fugletur: Generalforsamlingen ønskede, at fugleturen fra sidste år blev gentaget. Jens vil gerne igen stå for dette arrangement, som bliver den 9. juni.

4. Andre arrangementer:
Følgende forslag kom frem: Tur til gravhøjen med jættestue ved Kildemose å. Kontakt Ib Nielsen med henblik på at få vide nogle interessante steder, som kunne være målet for en tur.

Alle tænker over forslag til arrangementer og turer til næste bestyrelsesmøde.

5. Næste bestyrelsesmøde:
Forslag til dato: den 8. september eller 15. september. Tidspunkt: forslag?
Mødet holdes hos John Nielsen.Generalforsamling 12. april 2011
Se referatet her.
Se regnskab 2010 her.

 

 

Referat af bestyrelsesmøde den 11. januar 2011

1. Generalforsamling
Generalforsamlingen holdes i år tirsdag den 12. april kl. 19.30 i Sognegården (Claus har efterfølgende reserveret).
Indkaldelse skal omdeles senest 10 dage før, vi bør således have materialet færdig den 26-27. marts.

Claus har afsluttet regnskabet med et pænt overskud (1502,13 kr.) - det er nu til revision. Jens sørger for det øvrige materiale til indkaldelsen - en kort beretning samt den egentlige indkaldelse med dagsorden ifølge vedtægterne.

Claus sørger for indkøb efter sædvanlige lister.

Vi blev enige om at starte med et musikalsk indslag. Ellinor foreslog Rasmus Krogsgaard, som havde optrådt i Ældreklubben (jeg har efterfølgende talt med ham, han er ledig, men skal have 4.000 for en times underholdning. Jeg mener vi bør holde os på 1.000-1.500 og vil foreslå at jeg i stedet kontakter Signe Buus, som er en ung Gundsøborger, der flere gange har optrådt med succes Gundsø Kunstforening).

Der var på mødet nogen uklarhed om hvem der var på valg, men ifølge vedtægterne og diverse referater er følgende på valg:
Nielshenrik, Claus og Lars, samt alle suppleanter, revisorer og revisorsuppleant.

Lars og Claus erklærede sig villige til genvalg, Peter (suppleant) erklærede sig villig til valg. Mon ikke Ellinor var villig til at fortsætte som suppleant?

Jens hører Nielshenrik, revisorer og revisorsuppeant om de vil fortsætte.

2. Hjertestarter.
Jens sørger for at indsende en ansøgning til Trygfonden - fristen er 1.3. Er der nogen i bestyrelsen der ønsker at indgå i gruppe af ansvarlige?

3. Evt.
-- Jens orienterede om en nabohøring ang. udestue opført i glas og aluminium og med 8 graders taghældning. Han havde sagt OK til taghældningen, men gjort indsigelse mod at materialevalg og arkitektur ikke var i overensstemmelse med lokalplanen. Kommunen havde alligevel givet et OK til grundejeren.
- Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 8.3 kl. 19.30 hos Claus.


Referat af bestyrelsesmøde den 2. november 2010

1. Godkendelse af referat fra mødet 2.9 (udsendt 6.9). Godkendt

2. Godkendelse af dagsorden. Godkendt

3. Arrangementer efterår-vinter
Ingen forslag pt. men alle er velkomne til at byde ind. Vi talte en del om stier

4. Hjertestarter - denne gang skal vi nå at søge. Jens tjekker fristen (hjertestarter.dk virker uregelmæssigt lige nu)
Fristen er 1.3. Jens sørger for en ansøgning mhp. opstilling på plejehjemmet- vil gerne høre om nogen fra bestyrelsen ønsker at indgå i en gruppe af ansvarlige.

5. Busruter. Opfølgning på sidst (Lars lovede at undersøge køreplaner)
Lars har gjort grundig research. Der var tilfredshed med de nuværende linjer, men ønske om en god forbindelse til Høje Taastrup. John går til møde på rådhuset 11. november, Jens meddeler indstillingen til Lars Kimer, Dagbladet.

6. Evt. og næste møde
John ønsker at trække sig fra landsbygruppen. Vi afventer evt. supplering til der sker noget i gruppen.
Næste møde holdes 11. januar kl. 19.30 hos Peter, Krogager 6


Cykeltur i Lokalområdet 19. september 2010

Søndag den 19. september 2010 stod grundejerforeningen for en cykeltur rundt i lokalområdet sammen med Landsbyrådene i Herringløse, Gundsølille og Gundsømagle.

Vi mødtes ca. 15 cyklister kl. 10.30 ved genforeningsstenen i Gundsølille og kørte så ad små veje til Kirkerup, forbi fugletårnet ved Gundsømagle Sø, via Østrup Holme til Gundsømagle.


Referat af bestyrelsesmøde den 2. september 2010

1. Godkendelse af dagsorden. godkendt.

2. Orientering om landsbysamarbejdet: Der er fælles cykeltur søndag den 19.9 kl. 10.30. Lars og Jens deltager, andre er meget velkomne.

3. Brugsens situation.
Vi kan ikke gøre så meget andet end at møde om til Brugsens ekstraordinære generalforsamling og håbe vi fremover har en butik.

4. Arrangementer efterår-vinter
Ingen nye aftaler.

5. Busruter.
Vi så behov for busser til og fra Hvedstrup, Jyllinge, Gundsømagle, Roskilde og Høje Taastrup. Lars ville gå hjem og tjekke op på køreplaner og sende input til Jens som så ringer til Dagbladet.

6. Eventuelt. Aftalt at næste bestyrelsesmøde holdes tirsdag den 2. november kl. 19.30 hos Ellinor, Kirkevænget 4.

 

Fugletur langs Kildemoseåen
kom og hør nattergalen, gøgen og alle de andre.

Onsdag den 9. juni kl. 20.00-ca. 22 (max. 21 i tilfælde af dårligt vejr)

Mødested Kildemosesøen (for enden ad Skovdalen). Herfra går vi til Store Valby og tilbage igen. Det vil være muligt at støde til eller gå fra undervejs.

Til trods for nærheden til beboede områder i Ågerup og Store Valby er Brokildeområdet rigt på fugle. Her er både de små sangere og de store vandfugle som grågås, svane – og måske en hejre eller stork. Turen er tilrettelagt så alle kan være med, uanset kendskab til fugle. Den eneste betingelse er at du er med på at vi skal høre fuglene og forsøge at lære de mest almindelige at kende. Tag evt. en kikkert og en termokande med.

Turleder: Jens Pedersen, biolog.
Arrangør: Grundejerforeningen Ågerup By.
Ingen tilmelding.På fugleturen den 9. juni 2010 kl. 20-22 så og/eller hørte vi følgende arter:
Fasan, Husskade, Gråkrage, Allike, Fiskehejre, Grågås m. gæslinger, Knopsvane, Gråand, Blishøne, Vibe, Hættemåge, Løvsanger, Gransanger, Munk, Rørsanger, Nattergal, Rødhals, Gærdesmutte, Sanglærke, Musvit, Blåmejse, Landsvale, Mursejler, Solsort, Stær, Gøg, Ringdue.

Andre fugle som hyppigt ses eller høres på denne årstid:
Gulspurv, Gråspurv, Skovspurv, Gråstrubet lappedykker (seneste uger), Stor flagspætte, Bysvale, Tornsanger, Gærdesanger, Havesanger, Grønbenet rørhøne, Tårnfalk, Rørhøg.


Bestyrelsesmøde 11. maj

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Konstituering: Hvem vil lave hvad det næste år (formand, sekretær,
hjemmeside, div. kontakter og sager)
3. Opfølgning på generalforsamlingen, herunder planlægning af året. Hvilke arrangementer skal vi stile mod:
- Jens stiler mod at arrangere en fugletur langs Kildemoseåen i beg. af juni
- Landsbysamarbejdet arrangerer en cykeludflugt primo september
- Og hvad skal vi så lave hele den lange vinter?
(og så kommer der meget snart en indvielse af legeplads, som godt nok er kommunens arrangement, men vi skal da være med)
4. Referat af netværksmøde v. Jens
5. Landsbysamarbejde v. Jens
6. Eventuelt, herunder næste møde

 

Læs om tidligere møder her:

Generalforsamling 28. april 2010.

Stop Indbrud!


Borgermøde om trafiksikkerhed og landsbymiljø